Протокол №1 от 03.02.2017
Протокол №2 от 20.02.2017
Протокол №3 от 20.02.2017
Протокол №4 от 20.02.2017
Протокол №5 от20.02.2017
Протокол №6 от 01.03.2017
Протокол № 7 от 06.03.2017
Протокол №8 от 06.03.2017
Протокол №9 от 07.03.2017
Протокол №10 от 07.03.2017
Протокол №11 от 09.03.2017
Протокол №12 от 10.03.2017
Протокол №13 от 17.03.2017
Протокол №14 от 17.03.2017
Протокол №15 от 18.03.2017
Протокол-тендер №1 от 18.03.2017
Протокол-тендер №2 от 24.03.2017
Протокол №16 от 29.03.2016
Протокол №17 от 30.03.2017
Протокол №18 от 30.03.2017
Протокол №19 от 31.03.2017
Протокол от 27.03.2017
Протокол №20 от 3.04.2017
Протокол №21 от 5.04.2017
Протокол-тендер №3 от 5.04.2017
Протокол №22 от 6.04.2017
Протокол №23 от 11.04.2017
Протокол №24 от 11.04.2017
Протокол-тендер №4 от 14.04.2017
Протокол №25 от 24.04.2017
Протокол №26 от 24.04.2017
Протокол-тендер №5 от 27.04.2017
Протокол № 27 от 02.05.2017
Протокол №28 от 02.05.2017
Протокол №29 от 02.05.2017
Протокол №30 от 12.05.2017
Протокол №31 от 05.06.2017
Протокол № 32 от 05.06.2017
Протокол №33 от 12.06.2017
Протокол № 34 от 16.06.2017
Протокол № 35 от 16.06.2017
Протокол №36 от 20.06.2017
Протокол-тендер №6 от 17.07.2017
Протокол №37 от 24.07.2017
Протокол №7 от 27.10.2017
Протокол №38 от 01.11.2017
Протокол №39 от 09.11.2017
Протокол №40 от 10.11.2017
Протокол №41 от 07.12.2017
Протокол-тендер №7 от 20.12.2017

Протоколы за 2017 год